ขั้นตอนการนำ Mobile Application เข้า App Store / Play Store / EGAT Enterprise App Store ในนามของ กฟผ.

ติดต่อผู้ดูแลระบบ :
กองพัฒนาระบบสายงานกลาง
ฝ่ายจัดการและพัฒนาระบบสารสนเทศ (อจส.)
โทร. 64413 และ 64417
Email : egatentapp@egat.co.th