ขั้นตอนการนำ Mobile Application เข้า App Store / Play Store / EGAT Enterprise App Store ในนามของ กฟผ.

ติดต่อผู้ดูแลระบบ : แผนกบริหารการพัฒนาระบบสารสนเทศ
กองพัฒนาระบบสารสนเทศ
ฝ่ายวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร. 64421, 64427
Email : egatentapp@egat.co.th