ขั้นตอนการนำ Mobile Application เข้า App Store / Play Store / EGAT Enterprise App Store ในนามของ กฟผ.

ติดต่อผู้ดูแลระบบ :
กองพัฒนาระบบสายงานกลาง
ฝ่ายจัดการและพัฒนาระบบสารสนเทศ (อจส.)
โทร. 64425 และ 64456
Email : egatentapp@egat.co.th