ขั้นตอนการนำ Mobile Application เข้า App Store / Play Store / EGAT Enterprise App Store ในนามของ กฟผ.

ติดต่อผู้ดูแลระบบ : แผนกวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ
กองวางแผนและวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ายวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร. 64417, 64412
Email : egatentapp@egat.co.th