นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) ของ EleXA Platform

นโยบายคุ้มครองสิทธิในความเป็นส่วนตัว (“นโยบายความเป็นส่วนตัว”) ฉบับนี้ถูกจัดทำขึ้นโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT) ซึ่งเป็นผู้จัดทำ EleXA Platform ที่เป็นแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Application) ซึ่งใช้ร่วมกับการให้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้าของEGAT ในนามชื่อธุรกิจ “EleX by EGAT” นโยบายฉบับนี้ถูกใช้กับผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการของ EGAT ที่จัดจำหน่ายให้แก่ลูกค้าผ่านช่องทางเว็บไซต์ แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ ตัวแทนขาย ซุ้มกิจกรรม ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า (Call Center) ช่องทางโซเชียลมีเดีย ช่องทางติดต่อออนไลน์ การลงทะเบียนรับสินค้า และ/หรือ บริการต่าง ๆ และช่องทางอื่น ๆ ซึ่ง EGAT ได้เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อย่างไรก็ตาม กรุณาอ่านและทำความเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ควบคู่กับข้อตกลงและเงื่อนไขสำหรับการใช้บริการนั้น ๆ ตามที่เกี่ยวข้องกับท่าน

EGAT ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งครอบคลุมทั้ง (1) ลูกค้าบุคคลธรรมดาผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการที่อยู่ภายใต้การดูแลควบคุมของ EGAT ทั้งที่เป็น ผู้ที่เคยเป็นลูกค้า ลูกค้าปัจจุบัน และผู้ที่อาจเป็นลูกค้าในอนาคต (2) พนักงาน บุคลากร เจ้าหน้าที่ ผู้แทน ผู้ถือหุ้น บุคคลผู้มีอำนาจ กรรมการ ผู้ติดต่อ ตัวแทน และบุคคลธรรมดาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าองค์กรของ EGAT (โดยเรียกรวมกันว่า "ลูกค้าองค์กร") และ (3) บุคคลธรรมดาใด ๆ ที่ EGAT ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลมา (เช่น ผู้ติดต่อในกรณีฉุกเฉิน คู่สมรส บุพการี ผู้สืบสันดาน ญาติ บุตร นายจ้าง ตัวแทน ผู้รับประโยชน์ หรือบุคคลผู้อ้างอิง) โดยบุคคลในข้อ (1) - (3) เรียกรวมกันว่า "ท่าน" และเรียกบุคคลในข้อ (1) และ (2) ว่า “ผู้ใช้บริการ” หรือ “ลูกค้า”

ภายใต้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ "ข้อมูลส่วนบุคคล" หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และ "ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน" หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่กฎหมายจัดประเภทเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน

เอกสารนี้กำหนดนโยบายและขั้นตอนเกี่ยวกับการรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลของผู้เข้าเยี่ยมชมหรือผู้ใช้บริการแต่ละราย ในนโยบายคุ้มครองสิทธิในความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ซึ่งกล่าวถึงข้อมูลที่เรารวบรวมและวัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูลเหล่านี้ เราให้ความคุ้มครองแก่ความเป็นส่วนตัวของท่านอย่างเคร่งครัด และเราต้องการให้ท่านเข้าใจถึงวิธีการและสาเหตุอันแท้จริงที่เราใช้ข้อมูลของท่าน ซึ่ง EGAT จะนำข้อมูลที่ท่านเปิดเผยให้กับ EGAT ผ่านทาง EleXA Platform นั้นไปใช้เพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการของ EGAT ให้ตรงกับความต้องการของท่านและตามความจำเป็นอื่น ๆ อย่างเหมาะสมต่อไป โปรดอ่านนโยบายคุ้มครองสิทธิในความเป็นส่วนตัวฉบับนี้อย่างละเอียดรอบคอบ การที่ท่านใช้และ/หรือลงทะเบียนเป็นการแสดงว่าท่านตกลงยอมรับนโยบายของเรา ถ้าท่านไม่สามารถตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุข้างล่างนี้ EGAT ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่อนุญาตให้ท่านเข้าถึงบริการของเรา

EGAT ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว EGAT จึงใคร่ขอให้ท่านหมั่นตรวจสอบการแก้ไขปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อยู่เสมอ โดยการปรับปรุงแก้ไขใด ๆ จะมีผลทันทีเมื่อ EGAT โพสต์นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับปรับปรุงแก้ไขลงในเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน EleXA Platform หรือการติดประกาศที่เห็นได้อย่างชัดแจ้งผ่านพื้นที่ที่ให้บริการของ EleX by EGAT

1. การจัดเก็บและวัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลข่าวสาร

EGAT อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่าง ๆ ของท่านโดยตรง โดยอ้อมจากแหล่งข้อมูลอื่น ๆ หรือจากการขอข้อมูลจากบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ EGAT โดยขอบเขตของข้อมูลที่ครอบคลุมได้แก่

- ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อผู้ใช้งาน เพศ อายุ วันเกิด อีเมล เลขบัตรประจำตัวประชาชน เลขประจำตัวพาสปอร์ต เลขที่หนังสือเดินทาง เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ข้อมูลโทรศัพท์มือถือ ที่อยู่ รหัสไปรษณีย์ ข้อมูลบัญชีผู้ใช้โซเชียลมีเดีย (เช่น ข้อมูลบัญชีผู้ใช้ Line, บัญชี Facebook, บัญชี Apple, บัญชี Google และเวลาที่สามารถติดต่อได้) และข้อมูลติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ รูปถ่ายของผู้ใช้ ภาพถ่ายเสียงบันทึก เทปบันทึกเสียงการสนทนา บันทึกจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด รวมถึง ข้อร้องเรียน ความคิดเห็นของท่านที่มีต่อผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการของ EGAT และข้อซักถามผ่านทางโซเชียลมีเดีย

- ข้อมูลเกี่ยวกับการทำงาน เช่น ประเภทขององค์กรที่ทำงาน สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง อายุการทำงาน อาชีพ

- ข้อมูลทางการเงินต่าง ๆ เช่น หมายเลขของบัตรเครดิตและบัตรเดบิต วิธีการชำระเงิน (เช่น เงินสด หรือ บัตรเครดิต) ข้อมูลพร้อมเพย์ หมายเลขบัญชีและประเภทของบัญชีธนาคาร ประวัติทางบัญชีธนาคาร รายการเงินฝากถอนในบัญชี รายละเอียดการจ่ายเงิน และ ข้อมูลการสมัครใช้ผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการ (ผ่านแอปพลิเคชัน)

- ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรม เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อของลูกค้า และข้อมูลที่ได้รับจากการใช้ผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการของ EGAT

- ข้อมูลการทำธุรกรรม เช่น ประวัติการซื้อ จำนวนเงินในการซื้อ พฤติกรรมการซื้อ และ/หรือ ใช้ผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการต่าง ๆ ที่อยู่ในการควบคุมดูแลของ EGAT รวมถึง สิ่งที่โปรดปราน ความชอบ ความสนใจ เวลาที่เข้าถึงบริการและรายการข้อมูลที่ท่านค้นหา

- ข้อมูลที่เก็บจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของท่าน เช่น เลขที่อยู่ไอพีหรืออินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (IP address) เว็บบีคอน (Web beacon) ล็อก (Log) ไอดีอุปกรณ์ (Device ID) ข้อมูลพิกัดทางภูมิศาสตร์ (GPS) รุ่นอุปกรณ์และประเภทของอุปกรณ์ เครือข่าย ข้อมูลการเชื่อมต่อ ข้อมูลการเข้าถึง ข้อมูลการเข้าใช้งานแบบ Single sign-on (SSO) การเข้าสู่ระบบ (Login log) เวลาที่เข้าถึง ระยะเวลาที่ใช้บนหน้าเพจและหน้าจอต่าง ๆ ของ EleXA Platform ทั้งบนแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ คุกกี้ ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ ประวัติการค้นหา ข้อมูลการเรียกดู ประเภทและเวอร์ชันของเบราว์เซอร์ (Browser) การตั้งค่าเขตเวลา (Time zone setting) และสถานที่ตั้ง ประเภทและเวอร์ชันของปลั๊กอินเบราว์เซอร์ (Plug-In Browser) ระบบปฏิบัติการและแพลตฟอร์ม และเทคโนโลยีอื่น ๆ บนอุปกรณ์ที่ท่านใช้ในการเข้าถึงแพลตฟอร์ม

- ข้อมูลเกี่ยวกับบริการรถยนต์ เช่น หมายเลขทะเบียนรถยนต์ (รวมถึงหมายเลขทะเบียนรถป้ายแดงสำหรับใช้ชั่วคราว) หมายเลขประจำรถยนต์ (VIN) ระยะทาง สถานะน้ำมันหรือแบตเตอรี่ และประวัติการเติมพลังงาน

- ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมการสะสมคะแนนและคะแนนประสบการณ์ เช่น EleX Point, EXP รวมทั้งข้อมูลการใช้บริการและซื้อผลิตภัณฑ์และสินค้าต่าง ๆ ผ่านโปรแกรมการสะสมคะแนน และบัตรอื่น ๆ และข้อมูลพฤติกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการใช้โปรแกรมการสะสมคะแนน การแลกเปลี่ยน รับ จ่ายคะแนนสะสม รวมถึงการแลกเปลี่ยน โอนคะแนนไปยังเครือข่ายพันธมิตรของ EGAT

- ข้อมูลช่องทางการตลาดและการติดต่อสื่อสารเช่น ความต้องการของท่านในการรับข้อมูลทางการตลาดจาก EleXA, EleX by EGAT รวมถึงธุรกิจอื่น ๆ ในกลุ่มของ EGAT และพันธมิตรทางธุรกิจของ EGAT รวมถึงรูปแบบหรือช่องทางการติดต่อสื่อสารที่ท่านต้องการสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการของ EGAT ข้อมูลการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างท่านและบริการของ EGAT ช่องทางการติดต่อสื่อสารอื่น ๆ ที่ท่านสนใจ รายละเอียดในการติดต่อสื่อสารระหว่างท่านกับ EGAT และข้อมูลทางการตลาด เช่น ข้อมูลที่ท่านให้แก่ EGAT ตามที่ระบุในแบบสอบถาม ผลสำรวจ แบบคำขอความคิดเห็น หรือกิจกรรมงานวิจัยต่าง ๆ

- ข้อมูลโปรไฟล์ เช่น ชื่อบัญชี (Account identifiers) ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน รหัสประจำตัว (PIN ID code) สำหรับการซื้อขายผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการบน EleXA Platform และ/หรือ EleX by EGAT

- ข้อมูลการใช้งาน เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานของท่านบนเว็บไซต์ แพลตฟอร์ม การใช้ผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการ และวิธีการที่ท่านใช้หรือมีปฏิสัมพันธ์กับโฆษณาของ EGAT (รวมถึง เนื้อหาที่ท่านเข้าชมลิงก์ที่ท่านคลิกเพื่อดู และข้อมูลอื่น ๆ )

- ข้อมูลที่เกี่ยวกับการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าของ EGAT เช่น การเปิดบัญชีลูกค้า การบริหาร การดำเนินงาน การชำระเงิน การระงับข้อพิพาท การประมวลผล และการรายงานต่าง ๆ ในนามของลูกค้า โดยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวอาจรวมถึง ลายมือชื่อ และบันทึกการติดต่อสื่อสารระหว่างท่านกับ EGAT

- ข้อมูลอื่น ๆ เช่น ข้อมูลประวัติความสัมพันธ์รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับท่านที่ท่านมีกับ EGAT เช่น ข้อมูลที่ท่านให้แก่ EGAT ตามที่ระบุในสัญญา ข้อมูลที่ลงทะเบียน ใบสมัคร ผลสำรวจ งานวิจัย หรือข้อมูลที่เก็บรวบรวมในเวลาที่ท่านลงเข้าร่วมกิจกรรมทางธุรกิจ การสัมมนา การอบรม หรือกิจกรรมทางสังคมของ EGAT

EGAT จะเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน หรือต่อเมื่อกฎหมายอนุญาตให้กระทำได้

หากท่านได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคล (เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และข้อมูลติดต่อ) ของบุคคลอื่น เช่น ผู้ติดต่อในกรณีฉุกเฉิน คู่สมรส ภรรยา บุพการี ผู้สืบสันดาน ญาติ บุตร นายจ้าง ตัวแทน ผู้รับประโยชน์ หรือบุคคลผู้อ้างอิง ในกรณีลูกค้าบุคคลธรรมดาหรือ ลูกจ้าง ผู้ถือหุ้น กรรมการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับองค์กรของท่าน ในกรณีของลูกค้าองค์กร แก่ EGAT ท่านควรมั่นใจว่าท่านมีสิทธิ และ/หรือ อำนาจที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว และอนุญาตให้ EGAT ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ได้ อีกทั้งท่านต้องรับผิดชอบในการแจ้งบุคคลเหล่านั้นให้ทราบถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ และ/หรือขอความยินยอมจากบุคคลเหล่านั้น หากจำเป็น และ/หรือ อาศัยหลักเกณฑ์หรือฐานทางกฎหมายอื่น

EGAT จะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ (ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ กล่าวคือ อายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ หรือยังไม่บรรลุนิติภาวะโดยการสมรสตามที่กฎหมายกำหนด) คนเสมือนไร้ความสามารถ คนไร้ความสามารถ และไม่อนุญาตให้บุคคลดังกล่าวสมัครเพื่อใช้หรือซื้อผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการของ EGAT หากไม่ได้รับความยินยอมหรือหากไม่ได้อาศัยฐานทางกฎหมายอื่นใด ในกรณีที่ EGAT พบว่า บุคคลเหล่านี้ได้ใช้บริการของเราหรือเราได้เก็บข้อมูลส่วนตัวจากบุคคลเหล่านี้โดยไม่ได้เจตนา โดยมิได้รับความยินยอมและโดยไม่ได้อาศัยฐานทางกฎหมายอื่นใด EGAT จะดำเนินการลบข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวทันทีที่ EGAT ทราบถึงกรณีดังกล่าว และอาจจำเป็นต้องหยุดให้บริการบุคคลเหล่านี้ เว้นแต่กรณีที่ EGAT อาจอาศัยหลักเกณฑ์หรือฐานทางกฎหมายอื่นนอกเหนือจากความยินยอมได้ รวมถึงในกรณีที่ถ้าท่านเป็นพ่อแม่ หรือผู้ปกครองแล้วท่านกังวลว่า ผู้เยาว์ของท่านจะมอบข้อมูลส่วนตัวให้กับทางเรา โปรดติดต่อเราแล้วเราจะดำเนินการให้ในกรณีที่จำเป็น

EGAT สามารถจ้างบุคคลที่สามและหรือบุคคลที่เฉพาะเจาะจง หาก EGAT ต้องการเสนอต่อผู้ใช้บริการของเราว่า บุคคลที่สามมีข้อมูลส่วนตัวของท่าน เหตุผลเพื่อปฎิบัติการงานที่ได้รับมอบหมายในนามของ EGAT อย่างไรก็ตาม EGAT และพันธมิตรของ EGAT จะไม่ละเมิดที่จะเปิดเผยหรือใช้ข้อมูลข่าวสารเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่นอกเหนือไปจากที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว

ข้อมูลที่เราร้องขอนั้นจะถูกเก็บรักษาไว้โดยทาง EGAT ดังที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อันเป็นประโยชน์ต่อการให้บริการลูกค้าและเพื่อการใช้งานที่ดีขึ้นของท่านขณะใช้งานบริการที่อยู่ภายใต้การดูแลควบคุมของ EGAT และวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

- เพื่อการลงทะเบียน การยืนยันตัวตน และการคัดเลือกลูกค้าเพื่อเข้าใช้บริการ

- เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลตามความสนใจหรือพฤติกรรมของลูกค้า (Profiling) และการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics)

- เพื่อการติดต่อ สื่อสาร ประสานงาน ให้บริการ ประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนข่าวสาร นำเสนอผลิตภัณฑ์ บริการและโปรโมชัน สำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของท่านต่อบริการหรือกิจกรรมของ EGAT อันจะนำมาซึ่งการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการ

- เพื่อการจัดการปัญหาทางด้านเทคนิค ด้านการให้บริการและให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้า

- เพื่อจัดหาและนำเสนอสินค้าและบริการตามพฤติกรรมและข้อมูลความชื่นชอบของท่านที่ได้ระบุหรือให้ไว้กับ EleXA Platform หรือบริการที่อยู่ในการกำกับดูแลของ EGAT

- เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ท่านในการเข้าร่วมงานกิจกรรมของ EleXA, EleX by EGAT และบริการอื่น ๆ ของ EGAT รวมถึงเพื่อร่วมมือกับแบรนด์ต่าง ๆ ที่อยู๋ภายใต้การกำกับดูแล หรือเป็นพันธมิตรของ EGAT

- เพื่อรับรองให้ท่านมั่นใจว่า เว็บไซต์, EleXA Platform และการบริการด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถทำงานอย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพและปลอดภัย

- เพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายและคำสั่งของหน่วยงานรัฐ รวมทั้งใช้เป็นข้อมูลประกอบในการดำเนินตามกฎหมายในกรณีจำเป็น

- เพื่อป้องกันผลประโยชน์ของ EGAT และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงการระงับอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นต่อชีวิต ร่างกาย และสุขภาพของบุคคล

ทั้งนี้ การที่ท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับ EGAT อาจส่งผลกระทบต่อท่าน กล่าวคือ EGAT ไม่อาจดำเนินการตามที่ท่านร้องขอหรือตามสัญญาได้ โดย EGAT อาจไม่สามารถเสนอหรือจัดหาผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการของ EGAT บางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่านได้ และท่านอาจไม่ได้รับความสะดวก หรือไม่ได้รับการปฏิบัติตามสัญญา และอาจได้รับความเสียหาย/เสียโอกาส ในบางกรณี การที่ท่านไม่ให้ข้อมูลดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติตามกฎหมายใด ๆ ที่ EGAT หรือท่านมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม และอาจมีบทกำหนดโทษที่เกี่ยวข้อง

2. การรักษาความปลอดภัย

EGAT ทราบถึงคุณค่าของความเชื่อใจของท่านในการมอบข้อมูลส่วนตัวให้กับเรา ดังนั้นเราจึงออกแบบมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม ซึ่งครอบคลุมถึงมาตรการป้องกันด้านการบริหารจัดการ มาตรการป้องกันด้านเทคนิค และมาตรการป้องกันทางกายภาพ ในเรื่องการเข้าถึงหรือควบคุมการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อรักษาไว้ซึ่งความลับ ความถูกต้อง และสภาพความพร้อมใช้งานของข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งเพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ

นอกจากนี้ EGAT ยังได้วางมาตรการจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและการใช้งานอุปกรณ์สำหรับจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล โดยกำหนดสิทธิเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งาน สิทธิในการอนุญาตให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เข้าถึงข้อมูลได้ และหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ใช้งาน เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการลักลอบทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล หรือการลักขโมยอุปกรณ์จัดเก็บหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้การเก็บรักษาข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ ไม่สามารถที่จะเชื่อถือได้โดยปลอดภัย 100% อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ EGAT ตรวจพบปัญหาเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือการละเมิดด้านความปลอดภัยที่ต้องห้ามหรือผิดกฎหมาย ทาง EGAT จะดำเนินแก้ไขโดยเร่งด่วนและเหมาะสมที่สุด โดยใช้ดุลยพินิจในการคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าและผู้ที่ได้รับผลกระทบเป็นสำคัญ


3. การเปลี่ยนแปลงนโยบาย

นโยบายฉบับนี้เป็นข้อมูลปัจจุบัน ณ วันที่มีผลบังคับใช้ตามที่ระบุข้างต้น เราอาจเปลี่ยนแปลงแก้ไขนโยบายนี้เป็นครั้งคราว ดังนั้น โปรดตรวจสอบนโยบายนี้เป็นระยะ

4. การส่งข้อความ/การแจ้งตือน

เราอาจส่งข้อความ (push notifications) หรือการแจ้งเตือน (alerts) ไปยังอุปกรณ์ของท่านเพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสาร เพื่อแจ้งสถานะการจอง การชาร์จ การแจ้งเตือนให้ชำระค่าบริการ และแจ้งเตือนเหตุการณ์ต่าง ๆ ตามสมควร ท่านสามารถยกเลิก (deactivate) การส่งข่าวสารเหล่านี้ในเวลาใด ๆ ด้วยการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการแจ้งเตือน (notification settings) บนอุปกรณ์ของท่าน

5. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

EGAT จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นอย่างเหมาะสมเพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ EGAT แจ้งแก่ท่านตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ และเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและกฎข้อบังคับต่าง ๆ ทั้งนี้ EGAT อาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนานขึ้น หากจำเป็น และ/หรือ สามารถกระทำได้โดยชอบตามกฎหมายที่ใช้บังคับ

6. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายและข้อยกเว้นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

6.1 ท่านอาจมีสิทธิในการเข้าถึงหรือขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่ EGAT เก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยเกี่ยวกับท่าน

6.2 ท่านอาจมีสิทธิขอให้มีการดำเนินการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ EGAT ได้เก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยเกี่ยวกับท่าน ให้ ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

6.3 ท่านอาจมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่ EGAT มีเกี่ยวกับท่านในรูปแบบที่มีการจัดระเบียบแล้วและสามารถอ่านได้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และเพื่อส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ทั้งนี้หากการใช้สิทธิของท่านละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น หรือ EGAT แล้ว EGAT สามารถใช้ดุลพินิจในการปฏิเสธคำขอของท่านได้

6.4 ท่านอาจมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทั้งนี้ เป็นไปตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนด รวมทั้งท่านอาจมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบางกรณี

6.5 ท่านอาจถอนความยินยอมสำหรับวัตถุประสงค์ที่ท่านเคยได้ให้ความยินยอมให้ EGAT เก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบางกรณี

6.6 ท่านอาจมีสิทธิขอให้ EGAT ดำเนินการลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ EGAT เก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผย เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่สามารถระบุตัวท่านได้ เว้นแต่การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวของ EGAT นั้นเป็นไปเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย เพื่อการใช้ หรือการปกป้องสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

6.7 สิทธิในการร้องเรียน ท่านอาจมีสิทธิร้องเรียนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหากท่านเชื่อว่าการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

หากท่านต้องการใช้สิทธิใดๆ ของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุในส่วนนี้ ท่านสามารถทำได้โดยติดต่อ EGAT หรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ EGAT ที่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เลขที่ 53 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ ตำบลบางกรวย อำเภอบางกรวย นนทบุรี ประเทศไทย 11130
หรือ http://elexaev.com และ/หรือ Email: egatproventure.ev@gmail.com

7. ติดต่อเรา

หากท่านประสงค์จะใช้สิทธิที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ โปรดติดต่อ EGAT หรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ EGAT ที่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เลขที่ 53 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ ตำบลบางกรวย อำเภอบางกรวย นนทบุรี ประเทศไทย 11130

http://elexaev.com และ/หรือ Email: egatproventure.ev@gmail.com


EleXA Privacy Policy

The Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT), which provides the EleXA Platform, has produced a privacy policy. The EleXA Platform includes a mobile application that is used in combination with charging station which is a service provided by EGAT and Partner. The product is covered by this policy. EGAT products and services that are distributed to customers via the website. Mobile apps, sales reps, event kiosks, call centers, social media channels, and online contact Registration of goods and/or services, as well as other methods by which EGAT collects your personal information. However, please read and understand this Privacy Policy, as well as the terms and conditions for using the Services that apply to you.

EGAT places a high value on the security of your personal information. This includes (1) individual customers, users of EGAT-controlled products, products and services, former customers, current customers, and potential customers. (2) employees, personnel, officers, representatives, shareholders, authorized individuals, directors, contacts, representatives, and other ordinary persons associated with EGAT's corporate clients (collectively, "Corporate clients") (3) any ordinary person who the EGAT has obtained personal data (such as emergency contacts, spouses, parents, descendants, relatives, children, employers, agents, beneficiaries, or the person referring) by the persons in (1) - (3) collectively referred to as "you," and the persons in (1) and (2) collectively referred to as the "Service User" or "Customer"

Under this Privacy Policy, "Personal Information" refers to information about an individual that can be used to identify that individual, either directly or indirectly, and "Sensitive Personal Data" refers to personal data that is classified as sensitive personal data by law.

The policies and processes for collection are defined in this document. Each visitor's or user's data is used and disclosed. This Privacy Policy explains how we collect information and how we manage it. We take the security of your personal information extremely seriously. We also want you to be aware of how and why we use your personal data. EGAT will use the information you supply through the EleXA Platform to provide you with EGAT products, products, and services that are personalized to your needs, as well as any other additional requirements.

EGAT reserves the right to change this Privacy Policy at any time. EGAT encourages you to review this Privacy Policy on a regular basis. Any revision will take effect as soon as EGAT posts the revised Privacy Policy on the EleXA Platform website, application, or express posting through the EleX by EGAT service area.

1. Information Storage and Purpose of Use

EGAT may collect various types of personal information regarding you directly, indirectly, or by requesting information from other services related to EGAT. The following topics are included in the scope of information:

- Personal information such as username, gender, age, date of birth, email address, ID card number, Passport identification number, Passport number, Tax Identification Number, Mobile phone information, address, zip code, social media account information (such as Line account information, Facebook account, Apple account, Google account, and when you can be reached) and other electronic contact information, user photos, sound, and recording Conversation tape Records from closed-circuit television cameras, including complaints, and your opinions on the product Inquiries about EGAT products and services via social media.

- Work-related information, such as the type of company you work for, your location, your position, your duration of service, and your occupation.

- Financial information such as credit and debit card numbers, Payment method (eg cash or credit card), PromptPay information, Account number and type of bank account bank account, history Deposits and withdrawals in the account Payment details and product subscription information goods and services (via application).

- Behavioral data, such as information on client purchase habits and data gathered from the use of EGAT products and services.

- Transaction information such as purchase history, purchase amount, the purchase behavior and/or use of the products, goods and services administered by EGAT includes your preferences, interests, time to use the services and the items you look for.

- Information collected from your electronic device, such as your IP address or Internet protocol (IP address), web beacon, log, device ID, geographic coordinates (GPS), device model and device type, network connection information, access information, single sign-on (SSO) login information, login log, access time, the amount of time spent on the pages and screens of the EleXA Platform, both on the application and on the website, cookies, login information. search history, browsing data, browser type and version, time zone setting and location, plug-in browser type and version, operating system and platform, and other technologies on the device you use to access the Platform.

- Information about vehicle services, such as vehicle registration numbers (including red license plate number for temporary use), vehicle identification number (VIN), mileage, fuel or battery status, and history of refueling.

- Information about the loyalty program and experience points, such as EleXA Points, EXP, as well as information about the use of services and purchases of products and goods through the loyalty program and other cards, and behavioral information about the program's use, such as collecting points, exchanging, earning, and paying reward points, including transfer points to the EGAT partner network

- Marketing and communication channel information, such as your preference for receiving marketing information from EleXA, EleX by EGAT, and other EGAT group businesses and EGAT business partners, as well as your preferred forms or means of communication for product information and services provided by EGAT Information about your interactions with EGAT service, information about your interactions with EGAT's services, other communication channels of interest to you, details of your interactions with EGAT, and marketing information, such as information you provide to EGAT in surveys, request forms, or various research activities

- Profile data such as account identifiers, username and password, PIN ID code for the purchase of products, goods and services on the EleXA Platform and/or EleX by EGAT.

- Usage data, such as information about your use of the website, platform, product use goods and services and how you use or interact with the advertisements on EGAT (including the content you visit, the links you click to view; and other information).

- Customer relationship management information from EGAT, such as customer account opening, administration, operations, payments, dispute resolution, processing, and reporting on behalf of the client. Personal data such as your signature and records of communications between you and EGAT may be included.

- Other information, such as relationship history information, including details about you with EGAT, such as information you provide to EGAT in accordance with the terms of the contract. Registration information, applications, surveys, research, or data gathered when you attend EGAT business, seminars, training, or social events.

EGAT will only collect, use, and/or disclose sensitive personal data with your express permission. or only when permitted by law

If you have provided personal information (such as first name, last name, address, and contact information) of another person to EGAT, such as an emergency contact, spouse, wife, ascendant, descendant, relative, child, employer, agent, beneficiary, or the person referring In the case of an ordinary customer or employee, shareholder, director, or person related to your organization.

Minors' personal information is not collected by EGAT. (under the age of majority, that is, less than 20 years of age or under the age of marriage as required by law) quasi-incompetent person and does not permit such persons to apply for use or purchase of the product. EGAT products and services are provided without consent or on the basis of any other legal basis. If EGAT discovers that these individuals have used our services or that we have inadvertently collected personal data from them, EGAT will delete such personal data as soon as EGAT becomes aware of the situation, without relying on any other legal basis and may need to discontinue serving these people. Except in cases where EGAT may rely on any other basis or legal basis than consent, including if you are a parent or parents who are concerned that your minor will provide us with personal information. Please contact us and we will facilitate you as required.

If EGAT intends to provide a service to our users, it may hire third parties and/or specific personnel. These third parties will have access to your personal information in order to accomplish the activities entrusted to them on behalf of EGAT. EGAT and its partners, on the other hand, will not use or disclose the Information for any purpose other than those stated in this Privacy Policy.

EGAT will collect the data we request in accordance with this Privacy Policy. It is used for customer support and to improve your experience when using EGAT's regulated services, as well as for the following purposes.

- for registration, identity verification, and customer selection to use the service

- For data analytics and profiling based on customer interests or behavior

- For contact, communication, coordination, service, public relations, news alert, product presentation, service and promotion, survey your opinions and your satisfaction with EGAT's services or activities, which will lead to improvements in the quality of products and services.

- for resolving technical issues, customer service and assistance to customers

- To deliver and offer goods and services depending on your identified or given preferences to the EleXA Platform or EGAT regulated services.

- To find things simpler for you to attend EleXA, EleX by EGAT, and other EGAT events, as well as collaborate with regulated brands or become an EGAT partner.

- To ensure that the website, EleXA Platform, and other related services run smoothly, efficiently, and securely.

- To comply with legal duties and orders issued by government agencies, as well as to be used as supporting evidence in legal proceedings if necessary.

- To protect the interests of EGAT and related parties, including the suppression of possible threats to a person's life, body, and health.

Your refusal to provide personal data to EGAT may have an impact on you, in that EGAT may not perform as you requested or contractually, and EGAT may be unable to offer or provide some or all of EGAT's products and services to you, and you may be uncomfortable or have not received contract performance. In some cases, your refusal to provide such information may jeopardize your compliance with any EGAT or other laws that you are required to follow, and you may face penalties as a result.

2. Security

EGAT understands the importance of your trust in providing us with personal information. As a result, we design appropriate security measures for personal data that include management preventive measures, technical precaution, and physical precaution when accessing or controlling access to personal data. Maintaining the confidentiality, accuracy, and availability of personal data, including preventing loss, unauthorized access, use, alteration, or disclosure of personal data.

Furthermore, by specifying access rights to the user information, EGAT has put in place measures to limit access to personal data and the use of devices for storing and processing personal data. The right to grant information access to the designated person, as well as the user's responsibilities to prevent unauthorized access to personal information, smuggled copies of personal information, or theft of personal data storage or processing equipment. The retention of any electronic data cannot be guaranteed to be completely secure. However, if EGAT detects a problem with fraud or prohibited or illegal security breaches, EGAT will promptly correct it, most appropriately by exercising discretion to consider the interests of customers and those primarily affected.

3. Policy Changes

This policy is current as of the above-mentioned effective date. We reserve the right to change this Policy at any time, so please review it on a regular basis.

4. Messaging/Notifications

To promote news, we may send notifications or alerts to your device. To notify the status of a booking, charging, or payment. You can turn off the transmission of these messages at any time by changing your device's notification settings.

5. Personal data retention period

EGAT will keep your personal data for as long as it is reasonably necessary to use it for the purposes described in this Privacy Policy and to comply with various laws and regulations. If necessary and/or permitted by applicable law, EGAT may retain your personal data for a longer period of time.

6. Your rights as a personal data subject

Subject to the terms of the law and any applicable legal exemptions, as described below.

6.1 You may have the right to access or obtain a copy of the personal data about you that EGAT collects, uses, or discloses.

6.2 You have the right to request that personal data collected by EGAT be corrected. To be accurate, current, comprehensive, and not misleading when using or disclosing information about you.

6.3 You may have the right to acquire personal information held by EGAT concerning you in an electronic format that is structured and readable, as well as to communicate or transfer such personal data to another data controller. However, if exercising your rights affects on the rights or liberties of others or EGAT, EGAT may decline your request at its discretion.

6.4 You may have the right under applicable law to deny to the collection, use, or disclosure of your personal information. In certain circumstances, you may also be able to request that the use of your personal information be cancelled.

6.5 In certain circumstances, you may withdraw your consent for EGAT to collect, use, or disclose your personal data for the purposes for which you previously consented.

6.6 You may have the right to request that EGAT delete, destroy, or cause your personal data that EGAT collects, uses, or discloses to be deleted or destroyed unless EGAT's retention of such personal data is for legal compliance purposes or to establish, exercise, or defend statutory claims.

6.7 You may have the right to complain to the relevant authorities if you believe the collection, Use to disclose where your personal data is unlawful or does not comply with the laws governing the protection of personal data.

If you wish to exercise any of your rights as the owner of the Personal Data provided in this section, please contact us. You can do this by contacting EGAT or EGAT's Personal Data Protection Officer at 53 Moo 2, Charansanitwong Road, Bangkruai Subdistrict, Bangkruai District, Nonthaburi, Thailand 11130 or http://elexaev.com and/or Email: egatproventure.ev@gmail.com.

7. Contact Us

If you wish to exercise your rights in relation to your personal data, or if you have any questions about your personal information under this Privacy Policy, please contact EGAT or EGAT's Personal Data Protection Officer at 53 Moo 2, Charansanitwong Road, Bang Kruai Subdistrict, Bang Kruai District, Nonthaburi, Thailand. 11130

http://elexaev.com and/or Email: egatproventure.ev@gmail.com


ນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງ EleXA

ນະໂຍບາຍຄຸ້ມຄອງຄວາມເປັນສ່ວນຕົວສະບັບນີ້ ຖືກຈັດທຳຂື້ນໂດຍການໄຟຟ້າສ່ວນການຜະລິດແຫ່ງປະເທດໄທ (EGAT) ເຊິ່ງເປັນຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ EleXA Platform ເຊິ່ງເປັນແອັບພຼິເຄຊັນເທິງມືຖື ທີ່ໃຊ້ງານຮ່ວມກັບເຄື່ອງສາກລົດໄຟຟ້າຂອງ EGAT ແລະ ຄູ່ຄ້າ. ນະໂຍບາຍສະບັບນີ້ຖືກໃຊ້ກັບຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບໍລິການຂອງ EGAT ທີ່ຈັດຈຳໜ່າຍໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າຜ່ານທາງຕົວແທນຈຳໜ່າຍຜ່ານທາງເວັບໄຊທ໌, ແອັບພຼິເຄຊັນເທິງມືຖື, ຕົວແທນຂາຍ, ບູ້ດຂາຍສິນຄ້າ, ສູນບໍລິການຂໍ້ມູນ ແລະ ຊ່ອງທາງໂຊຊຽວມີເດຍ, ຊ່ອງທາງອອນໄລນ໌, ການລົງທະບຽນຮັບສິນຄ້າ ແລະ/ຫຼື ບໍລິການ ແລະ ຊ່ອງທາງອື່ນໆ ເຊິ່ງທາງ EGAT ໄດ້ຈັດເກັບຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນຂອງທ່ານ ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ກະລຸນາອ່ານ ແລະ ທໍາຄວາມເຂົ້າໃຈນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວສະບັບນີ້ ຄວບຄູ່ກັບເງື່ອນໄຂການໃຫ້ບໍລິການ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບທ່ານໃຫ້ລະອຽດ.

EGAT ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນຂອງທ່ານ ເຊິ່ງຄວບຄຸມເຖິງ (1) ລູກຄ້າບຸກຄົນທົ່ວໄປທີ່ໃຊ້ະລິດຕະພັນຂອງ EGAT ທັ້ງທີ່ເຄີຍເປັນລູກຄ້າ, ລູກຄ້າປະຈຸບັນ ແລະ ລູກຄ້າໃນອະນາຄົດ (2) ພະນັກງານ, ບຸກຄະລາກອນ, ເຈົ້າໜ້າທີ່, ຜູ້ແທນ, ຜູ້ຫຸ້ນ, ບຸກຄົນຜູ້ມີອຳນາດ, ຜູ້ບໍລິຫານ, ຜູ້ປະສານງານ, ຕົວແທນ ແລະ ບຸກຄົນທໍາມະດາອື່ນໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບລູກຄ້າຂອງ EGAT (ໂດຍເອີ້ນລວມວ່າ ''ລູກຄ້າອົງກອນ'') (3) ບຸກຄົນທົ່ວໄປທີ່ EGAT ໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນມາ (ເຊັ່ນ: ຜູ້ຕິດຕໍ່ກໍລະນີສຸກເສີນ, ຄູ່ສົມລົດ, ພໍ່ແມ່, ລູກຫຼານ, ຍາດພີ່ນ້ອງ, ນາຍຈ້າງ, ນາຍໜ້າ, ຜູ້ຮັບປະໂຫຍດ ຫຼື ບຸກຄົນອ້າງອີງ) ໂດຍບຸກຄົນໃນຂໍ້ (1)-(3) ເອີ້ນລວມກັນວ່າ ''ທ່ານ'' ແລະ ເອີ້ນບຸກຄົນໃນຂໍ້ (1) ແລະ (2) ວ່າ ''ຜູ້ໃຊ້ບໍລິການ'' ຫຼື ''ລູກຄ້າ''

ພາຍໃຕ້ນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ ''ຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນ'' ໝາຍເຖິງ ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບບຸກຄົນ ທີ່ສາມາດໃຊ້ລະບຸຕົວຕົນບຸກຄົນນັ້ນໄດ້ ໂດຍທາງກົງ ຫຼື ທາງອ້ອມກໍຕາມ. ''ຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນທີ່ລະອຽດອ່ອນ'' ໝາຍເຖິງຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນທີ່ກົດໝາຍຈັດປະເພດເປັນຂໍ້ມູນທີ່ລະອຽດອ່ອນ

ເອກະສານນີ້ກຳນົດນະໂຍບາຍ ແລະ ຂັ້ນຕອນກ່ຽວກັບການຮວບຮວມ ແລະ ໃຊ້ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຂອງຜູ້ທີ່ເຂົ້າຊົມ ຫຼື ຜູ້ໃຊ້ບໍລິການແຕ່ລະຄົນ. ນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວນີ້ໄດ້ອະທິບາຍເຖິງວິທີການຈັດເກັບ ແລະ ຈັດການຂໍ້ມູນຂອງພວກເຮົາ. ພວກເຮົາໃຫ້ຄວາມຄຸ້ມຄອງແກ່ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານຢ່າງເຄັ່ງຄັດ ແລະ ພວກເຮົາຕ້ອງການໃຫ້ທ່ານຮັບຮູ້ເຖິງວິທີການ ແລະ ສາເຫດອັນແທ້ຈິງທີ່ພວກເຮົາໃຊ້ຂໍ້ມູນຂອງທ່ານ. EGAT ຈະນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນທີ່ທ່ານເປີດເຜີຍໃຫ້ກັບ EGAT ຜ່ານທາງ EleXA Platform ນັ້ນ ໄປໃຊ້ເພື່ອຈັດຫາຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບໍລິການຂອງ EGAT ໃຫ້ຖືກກັບຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ຄວາມຈຳເປັນອື່ນໆຢ່າງເໝາະສົມຕໍ່ໄປ.

EGAT ຂໍສະຫງວນສິດໃນການປ່ຽນແປງນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວເປັນໄດ້ເປັນຄັ້ງຄາວ. EGAT ຈຶ່ງຂໍໃຫ້ທ່ານໝັ່ນກວດສອບການແກ້ໄຂປັບປຸງນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວນີ້ຢູ່ສະເໝີ. ໂດຍການປັບປຸງແກ້ໄຂໃດໆຈະມີຜົນທັນທີທີ່ EGAT ໂພສນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວສະບັບປັບປຸງແລ້ວລົງໃນເວັບໄຊທ໌, ແອັບພຼິເຄຊັນ ຫຼື ການຕິດປະກາດຜ່ານທາງພື້ນທີ່ໃຫ້ບໍລິການ EleX by EGAT


1. ການຈັດເກັບ ແລະ ຈຸດປະສົງໃນການໃຊ້ງານຂໍ້ມູນ

EGAT ອາດຈະຈັດເກັບຂໍ້ມູນປະເພດຕ່າງໆຂອງທ່ານໂດຍກົງ ແລະ ທາງອ້ອມ ຈາກແຫຼ່ງຂໍ້ມູນອື່ນໆ ຫຼື ຈາກການຂໍຂໍ້ມູນຈາກການບໍລິການທີ່ກກ່ຽວຂ້ອງຂອງ EGAT. ໂດຍຂອບເຂດຂອງຂໍ້ມູນທີ່ຄອບຄຸມໄດ້ແກ່:

- ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ ເຊັ່ນ: ຊື່ຜູ້ໃຊ້ງານ, ເພດ, ອາຍຸ, ວັນເດືອນປີເກີດ, ບັນຊີອີເມວ, ເລກບັດປະຈຳຕົວ, ເລກໜັງສືເດີນທາງ, ເລກປະຈຳຕົວຜູ້ເສຍພາສີອາກອນ, ເບີໂທລະສັບ, ທີ່ຢູ່, ລະຫັດໄປສະນີ, ຂໍ້ມູນບັນຊີຜູ້ໃຊ້ໂຊຊຽວມີເດຍ (Line, Facebook, Apple, Google) ແລະ ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ທາງອີເລັກໂທນິກອື່ນໆ, ຮູບຖ່າຍຂອງຜູ້ໃຊ້ງານ, ສຽງບັນທຶກ, ເທັບບັນທຶກການສົນທະນາ, ບັນທຶກຈາກກ້ອງວົງຈອນປິດ ລວມເຖິງຂໍ້ຄິດເຫັນຂອງທ່ານທີ່ມີຕໍ່ຜະລິດຕະພັນຂອງ EGAT ແລະ ຂໍ້ຊັກຖາມຜ່ານໂຊຊຽວມີເດຍ.

- ຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການເຮັດວຽກ ເຊັ່ນ: ປະເພດຂອງອົງກອນ, ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ, ຕຳແໜ່ງ, ອາຍຸການທຳງານ, ອາຊີບ.

- ຂໍ້ມູນທາງການເງິນ ເຊັ່ນ: ເລກບັດເຄຼດິດ ແລະ ບັດເດບິດ, ວິທີການຊຳລະເງິນ (ເງິນສົດ ຫຼື ບັດເຄຼດິດ), ຂໍ້ມູນ PromptPay, ໝາຍເລກບັນຊີ ແລະ ປະເພດຂອງບັນຊີທະນາຄານ, ປະຫວັນທາງບັນຊີທະນາຄານ, ລາຍການຝາກຖອນເງິນໃນບັນຊີ, ລາຍລະອຽດການຈ່າຍເງິນ, ຂໍ້ມູນການສະໝັກໃຊ້ງານສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການອື່ນໆ (ຜ່ານແອັບພຼິເຄຊັນ)

- ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບພຶດຕິກຳ ເຊັ່ນ: ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບພຶດຕິກຳການຊື້ສິນຄ້າ ແລະ ຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ຮັບຈາກການໃຊ້ງານຜະລິດຕະພັນ ແລະ ບໍລິການຂອງ EGAT.

- ຂໍ້ມູນການທຳທຸລະກຳ ເຊັ່ນ: ປະຫວັດການຊື້, ຈຳນວນເງິນໃນການຊື້, ພຶດຕິກໍາໃນການຊື້ ແລະ/ຫຼື ໃຊ້ຜະລິດຕະພັນ, ສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການອື່ນໆທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມດູແລຂອງ EGAT ລວມເຖິງສິ່ງທີ່ມັກ, ຄວາມສົນໃຈ, ເວລາທີ່ເຂົ້າເຖິງລາຍການ ແລະ ການບໍລິການທີ່ທ່ານຄົ້ນຫາ.

- ຂໍ້ມູນທີ່ເກັບຈາກອຸປະກອນອີເລັກໂທນິກຂອງທ່ານ ເຊັ່ນ: ເລກທີ່ຢູ່ໄອພີ ຫຼື ໂພໂຕຄອລ (IP Address), ເວັບບີຄອນ (Wb Beacon), ລັອກ (Log), ໄອດີອຸປະກອນ (ID Device), ຂໍ້ມູນພິກັດທາງ (GPS), ລຸ້ນ ແລະ ປະເພດຂອງອຸປະກອນ, ເຄືອຂ່າຍ, ຂໍ້ມູນການເຊື່ອມຕໍ່, Single sign-on (SSO), ການເຂົ້າສູ່ລະບົບ (Log-in), ເວລາທີ່ເຂົ້າເຖິງ, ໄລຍະເວລາທີ່ໃຊ້ງານໜ້າເພຈ ແລະ ໜ້າຈໍຕ່າງໆຂອງ EleXa Platform ທັ້ງເທິງແອັບພຼິເຄຊັນ ແລະ ເວັບໄຊທ໌, ຄຸກກີ້, ຂໍ້ມູນການເຂົ້າສູ່ລະບົບ, ປະຫວັດການຄົ້ນຫາ, ຂໍ້ມູນການເຈົ້າເບິ່ງ, ປະເພດ ແລະ ເວີຊັນຂອງບຣາວເຊີ (Browser), ການຕັ້ງຄ່າເຂດເວລາ (Time Zone Setting) ແລະສະຖານທີ່ຕັ້ງ, ເວີຊັນແລະ ປະເພດຂອງປັກ-ອີນຂອງບຣາວເຊີ (Plug-in browser type and version), ລະບົບປະຕິບັດການແລະແພັດຟອມ, ແລະ ເທັກໂນໂລຢີອື່ນໆເທິງອຸປະກອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຊ້ງານແພັດຟອມ.

- ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການບໍລິການລົດ ເຊັ່ນ: ເລກປ້າຍທະບຽນລົດ, ເລກຖັງລົດ, ໄລຍະທາງທີ່ແລ່ນ, ສະຖານະນ້ຳມັນ ຫຼື ແບັດເຕີຣີ ແບະ ປະຫວັດການເຕີມພະລັງງານ.

- ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບໂປຣແກມສະສົມຄະແນນ ແລະ ຄະແນນປະສົບການ ເຊັ່ນ: EleXa point, EXP ລວມທັງຂໍ້ມູນການໃຊ້ບໍລິການ ແລະ ຊື້ຜະລິດຕະພັນ ສິນຄ້າຕ່າງໆ ຜ່ານໂປຣແກມການສະສົມຄະແນນ ແລະ ບັດອື່ນໆ. ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບພຶດຕິກຳທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສະສົມຄະແນນ, ການແລກປ່ຽນ, ການຮັບ, ການຈ່າຍຄະແນນສະສົມ ລວມເຖິງການໂອນໄປຍັງເຄືອຂ່າຍທີ່ເປັນພັນທະມິດຂອງ EGAT.

- ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ ຊ່ອງທາງການຕະຫຼາດ ແລະ ການຕິດຕໍ່ສື່ສານ ເຊັ່ນ: ຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານໃນການຮັບຂໍ້ມູນທາງການຕະຫຼາດຈາກ EleXa, EleX by EGAT ລວມເຖິງທຸລະກິດອື່ນໆ ແລະ ພັນທະມິດໃນກຸ່ມຂອງ EGAT. ຮູບແບບ ຫຼື ຊ່ອງທາງການຕິດຕໍ່ສື່ສານທີ່ທ່ານຕ້ອງການສຳລັບຂໍຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນ, ສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການຂອງ EGAT, ຂໍ້ມູນການມີປະຕິສຳພັນລະຫວ່າງທ່ານ ແລະ ການບໍລິການຂອງ EGAT, ຊ່ອງທາງການຕິດຕໍ່ສື່ສານອື່ນໆ ທີ່ທ່ານສົນໃຈ ລາຍລະອຽດໃນການຕິດຕໍ່ສື່ສານລະຫວ່າງທ່ານກັບ EGAT, ແລະ ຂໍ້ມູນທາງການຕະຫຼາດ ເຊັ່ນ: ຂໍ້ມູນທີ່ທ່ານໃຫ້ກັບ EGAT ໃນແບບສອບຖາມ, ຜົນສຳຫຼວດ, ຟອມຂໍຄຳຄິດເຫັນ ຫຼື ກິດຈະກຳວິໄຈອື່ນໆ.

- ຂໍ້ມູນໂປຼໄຟລ໌ ເຊັ່ນ: ຊື່ບັນຊີ, ຊື່ ນາມສະກຸນ ແລະ ລະຫັດຜ່ານ, ລະຫັດປະຈຳຕົວ ສຳລັບການຊື້ຜະລິດຕະພັນ, ສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການຢູ່ EleXa Platform and/or EleX by EGAT

- ຂໍ້ມູນການໃຊ້ງານ ເຊັ່ນ: ຂໍ້ມູນການໃຊ້ງານຂອງທ່ານຢູ່ເວັບໄຊທ໌, ແພັດຟອມ, ການໃຊ້ສິນຄ້າ ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບໍລິການ ແລະວິທີການຊຳລະເງິນ ຫຼື ການມີປະຕິສຳພັນກັບການໂຄສະນາຂອງ EGAT (ລວມເຖິງເນື້ອຫາທີ່ເຂົ້າຊົມ, ລິ້ງທີ່ທ່ານຄິກເພື່ອເບິ່ງ ແລະ ຂໍ້ມູນອື່ນໆ.)

- ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການບໍລິຫານຄວາມສຳພັນກັບລູກຄ້າຂອງ EGAT ເຊັ່ນ: ການເປີດບັນຊີລູກຄ້າ, ການບໍລິຫານ, ການດຳເນີນການ, ການຊຳລະເງິນ, ການລະງັບຂໍ້ຜິດພາດ, ການປະມວນຜົນ ແລະ ກຳານລາຍງານຕ່າງໆ ໃນນາມຂອງລູກຄ້າ. ຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນ ເປັນຕົ້ນແມ່ນລາຍເຊັນ ແລະ ບັນທຶກການສົນທະນາລະຫວ່າງທ່ານ ແລະ EGAT.

- ຂໍ້ມູນອື່ນໆ ເຊັ່ນ: ຂໍ້ມູນປະຫວັດຄວາມສຳພັນ ລວມເຖິງລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບທ່ານທີ່ EGAT ມີ ເຊັ່ນ ຂໍ້ມູນທີ່ທ່ານໃຫ້ແກ່ EGAT ຕາມທີ່ລະບຸໃນສັນຍາ, ຂໍ້ມູນທີ່ລົງທະບຽນ, ໃບສະໝັກ, ຜົນສຳຫຼວດ, ວິໄຈ ຫຼື ຂໍ້ມູນທີ່ເກັບຮວບຮວມໃນເວລາທີ່ທ່ານ ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກໍາທາງທຸລະກິດ, ສຳມະນາ, ຝືກອົບຮົມ ຫຼື ກິດຈະກຳທາງສັງຄົມທີ່ EGAT ຈັດຂື້ນ.

- EGAT ຈະເກັບຮວບຮວມ, ນຳໃຊ້ ແລະ/ຫຼື ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນທີ່ລະອຽດອ່ອນກໍຕໍ່ເມື່ອໄດ້ຮັບຄວາມຍິນຍອມໂດຍຊັດແຈ້ງຈາກທ່ານ ຫຼື ຕໍ່ເມື່ອກົດໝາຍອະນຸຍາດໃຫ້ກະທຳໄດ້.

ຫາກທ່ານໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ (ເຊັ່ນ: ຊື່ແທ້, ນາມສະກຸນ, ທີ່ຢູ່, ຂໍ້ມູນການຕິດຕໍ່) ຂອງບຸກຄົນອື່ນແກ່ EGAT ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ຜູ້ຕິດຕໍ່ກໍລະນີສຸກເສີນ, ຄູ່ສົມລົດ, ພັນຍາ, ຍາດ, ລູກຫຼານ, ນາຍຈ້າງ, ນາຍໜ້າ, ຜູ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ, ບຸກຄົນອ້າງອີງໃນກໍລະນີບຸກຄົນທຳມະດາ ຫຼື ລູກຈ້າງ, ຜູ້ຖືຫຸ້ນ, ຜູ້ບໍລິຫານ ຫຼື ຜູ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບອົງກອນ. ທ່ານຄວນໝັ້ນໃຈວ່າ ທ່ານມີສິດ ແລະ/ຫຼື ອຳນາດໃນການໃຫ້ຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນດັ່ງກ່າວ.

EGAT ຈະບໍ່ເກັບຮວບຮວມຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນຂອງຜູ້ເຍົາ (ຕໍ່າກວ່າເກນບັນລຸນິຕິພາວະ ກໍຄືບໍ່ຄົບ 20ປິບໍລິບູນ ຫຼື ຍັງບໍບັນລຸນິຕິພາວະໃນການແຕ່ງງານຕາມກົດໝາຍກຳນົດ) ຄົນໄຮ້ຄວາມສາມາດ, ແລະ ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ບຸກຄົນດັ່ງກ່າວສະໝັກໃຊ້ ຫຼື ຊື້ຜະລິດຕະພັນ ສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການຂອງ EGAT ຫາກບໍ່ໄດ້ຮັບການຍິນຍອມ ຫຼື ຫາກບໍ່ໄດ້ອີງຕາມກົດໝາຍອື່ນໃດ. ໃນກໍລະນີທີ່ EGAT ພົບວ່າບຸກຄົນເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ໃຊ້ບໍລິການຂອງເຮົາ ຫຼື ເຮົາໄດ້ເກັບຂໍ້ມູນໂດຍບໍ່ເຈດຕະນາ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມຍິນຍອມ ແລະ ໂດຍບໍ່ໄດ້ອີງຕາມກົດໝາຍອື່ນໃດ EGAT ຈະດຳເນີນການລົບຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນດັ່ງກ່າວທັນທີທີ່ຮັບຊາບກໍລະນີດັ່ງກ່າວ. ພ້ອມທັງອາດຈຳເປັນຕ້ອງຢຸດໃຫ້ບໍລິການບຸກຄົນເຫຼົ່ານີ້ ເວັ້ນແຕ່ EGAT ອາດອາໄສຫຼັກເກນ ຫຼື ຖານທາງກົດໝາຍອື່ນນອກເໜືອຈາກຄວາມຍິນຍອມໄດ້ ລວມເຖິງຖ້າທ່ານເປັນຜູ້ປົກຄອງ ແລ້ວກັງວົນວ່າຜູ້ເຍົາໃນຄວາມດູແລຂອງທ່ານຈະມອບຂໍ້ມູນຄວາມເປັນສ່ວນຕົວແກ່ພວກເຮົາ. ກະລຸນາຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ ແລ້ວພວກເຮົາຈະດຳເນີນການຕາມທີ່ທ່ານຮ້ອງຂໍ.

EGAT ສາມາດຈ້າງບຸກຄົນທີສາມ ຫຼື ບຸກຄົນທີ່ະເພາະເຈາະຈົງ ຫາກ EGAT ຕ້ອງການສະເໜີຕໍ່ຜູ້ໃຊ້ບໍລິການຂອງເຮົາວ່າ ບຸກຄົນທີສາມມີຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ ເຫດຜົນເພື່ອປະຕິບັດງານທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍໃນນາມຂອງ EGAT. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, EGAT ແລະພັນທະມິດຂອງ EGAT ຈະບໍ່ລະເມີດເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຂ່າວສານເພື່ອວັດຖຸປະສົງອື່ນໆ ທີ່ນອກເໜືອຈາກທີ່ລະບຸໄວ້ໃນນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ.

ຂໍ້ມູນທີ່ເຮົາຮ້ອງຂໍນັ້ນຈະຖືກຈັດເກັບຮັກສາໄວ້ໂດຍ EGAT ດັ່ງທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວນີ້ ແລະ ຖືກນຳໄປໃຊ້ເພື່ອວັດຖຸປະສົງອັນເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ການໃຊ້ບໍລິການລູກຄ້າ ແລະ ເພື່ອການໃຊ້ງານທີ່ດີຂື້ນຂອງທ່ານໃນຂະນະໃຊ້ບໍລິການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ EGAT. ລວມເຖິງວັດຖຸປະສົງດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

- ເພື່ອການລົງທະບຽນ, ການຢືນຢັນຕົວຕົນ, ການຄັດເລືອກລູກຄ້າເພື່ອເຂົ້າໃຊ້ບໍລິການ.

- ເພື່ອການວິເຄາະຂໍ້ມູນຕາມຄວາມສົນໃຈ ຫຼື ພຶດຕິກຳຂອງລູກຄ້າ.

- ເພື່ອການຕິດຕໍ່, ສື່ສານ, ປະສານງານ, ໃຫ້ບໍລິການ, ປະຊາສຳພັນ, ແຈ້ງຂ່າວສານ, ນຳສະເໜີຜະລິດຕະພັນ, ບໍລິການ ແລະ ໂປຣໂມຊັນ, ສຳຫຼວດຄວາມຄິດເຫັນ ແລະ ຄວາມພຶງພໍໃຈຂອງທ່ານຕໍ່ການບໍລິການ ຫຼື ກິດຈະກຳຂອງ EGAT ອັນຈະເກີດປະໂຫຍດໃນການປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບໍລິການ.

- ເພື່ອຈັດການບັນຫາທາງດ້ານເທັກນິກ, ການບໍລິການ ແລະ ການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອແກ່ລູກຄ້າ.

- ເພື່ອຈັດຫາ ແລະ ນຳສະເໜີສິນຄ້າ, ການບໍລິການຕາມພຶດຕິກຳ ແລະ ຄວາມມັກຂອງທ່ານ ທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃຫ້ກັບ EleXa Platform ຫຼືການບໍລິການທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການດູແລຂອງ EGAT.

- ເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກແກ່ທ່ານໃນການເຂົ້າຮ່ວມງານກິດຈະກຳຂອງ EleXa, EleX by EGAT ແລະ ບໍລິການອື່ນໆຂອງ EGAT ລວມເຖິງເພື່ອຮ່ວມມືກັບແບຣນຕ່າງໆ ຫຼື ພັນທະມິດຂອງ EGAT.

- ເພື່ອຮັບຮອງໃຫ້ໝັ້ນໃຈວ່າເວັບໄຊທ໌, EleXa Platform ແລະ ການບໍລິການດ້ານອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ສາມາດທຳງານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປອດໄພ.

- ເພື່ອປະຕິບັດໜ້າທີ່ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ຄຳສັ່ງຂອງໜ່ວຍງານລັດ ລວມທັງເປັນຂໍ້ມູນປະກອບໃນການດໍາເນີນຕາມກົດໝາຍກໍລະນີຈຳເປັນ.

- ເພື່ອປົກປ້ອງຜົນປະໂຫຍດຂອງ EGAT ແລະ ຜູ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ລວມທັງລະງັບອັນຕະລາຍທີ່ອາດຈະເກີດຂື້ນຕໍ່ຊີວິດ, ຮ່າງກາຍ ແລະ ສຸຂະພາບຂອງບຸກຄົນ.

ທັ້ງນີ້ ການທີ່ທ່ານບໍ່ໃຫ້ຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນກັບ EGAT ອາດສົ່ງຜົນກັບກະທົບຕໍ່ທ່ານ ກ່າວຄື EGAT ອາດຈະບໍ່ສາມາດສະເໜີ ຫຼື ຈັດຫາຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບໍລິການບາງສ່ວນ ຫຼື ທັງໝົດໃຫ້ແກ່ທ່ານໄດ້. ແລະທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມສະດວກ ຫຼື ບໍ່ໄດ້ຮັບການປະຕິບັດຕາມສັນຍາ. ບາງກໍລະນີ, ອາດໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ, ເສຍໂອກາດ. ການທີ່ທ່ານບໍ່ໃຫ້ຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວອາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍທີ່ EGAT ແລະ ທ່ານ ມີໜ້າທີ່ທີ່ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມ ແລະ ອາດມີໂທດທີ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບຜິດຊອບ.

2. ການຮັກສາຄວາມປອດໄພ

EGAT ເຂົ້າໃຈເຖິງຄຸນຄ່າຂອງຄວາມເຊື່ອໃຈທີ່ທ່ານມີ ໃນການມອບຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວໃຫ້ກັບເຮົາ. ດັ່ງນັ້ນ, ພວກເຮົາຈຶ່ງອອກແບບມາດຕະການຮັກສາຄວາມປອດໄພຂອງຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນທີ່ເໝາະສົມ ເຊິ່ງຄອບຄຸມເຖິງມາດຕະການປ້ອງກັນດ້ານການບໍລິຫານຈັດການ, ມາດຕະການປ້ອງກັນດ້ານເທັກນິກ, ມາດຕະການປ້ອງກັນດ້ານກາຍະພາບ ໃນເລື່ອງການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນ ເພື່ອຮັກສາໄວ້ເປັນຄວາມລັບ ຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ສະພາບຄວາມພ້ອມໃຊ້ງານ ລວມເຖິງປ້ອງກັນຄວາມສູນຫາຍ ເຂົ້າເຖິງ, ນຳໃຊ້, ປ່ຽນແປງ, ແກ້ໄຂ ຫຼື ເປີດເຜີຍ ໂດຍປາສະຈາກອຳນາດ.

ນອກຈາກນີ້, EGAT ຍັງໄດ້ວາງມາດຕະການຈຳກັດການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນ ແລະ ການໃຊ້ງານອຸປະກອນສຳລັບຈັດເກັບ ແລະ ປະມວນຜົນຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນ ໂດຍກຳນົດສິດເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂອງຜູ້ໃຊ້ງານ, ສິດໃນການອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍໃຫ້ເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນໄດ້ ແລະ ໜ້າທີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜູ້ໃຊ້ງານ ເພື່ອປ້ອງການການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ, ຫຼື ການລັກລອບສຳເນົາຂໍ້ມູນ, ລັກອຸປະກອນຈັດເກັບ ຫຼື ປະມວນຜົນຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນ. ທັ້ງນີ້, ການຈັດເກັບຂໍ້ມູນອີເລັກໂທນິກໃດໆ ບໍ່ສາມາດທີ່ຈະເຊື່ອຖືໄດ້ໂດຍປອດໄພ 100%. ແນວໃດກໍຕາມ, ໃນກໍລະນີທີ່ EGAT ກວດພົບບັນຫາກ່ຽວກັບການລະເມີດດ້ານຄວາມປອດໄພທີ່ຕ້ອງຫ້າມ ຫຼື ຜິດກົດໝາຍ ທາງ EGAT ຈະດຳເນີນການແກ້ໄຂຢ່າງເລັ່ງດ່ວນ ແລະ ເໝາະສົມທີ່ສຸດ ໂດຍໃຊ້ການພິຈາລະນາເຖິງຜົນປະໂຫຍດຂອງລູກຄ້າ ແລະ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບເປັນສຳຄັນ.

3. ການປ່ຽນແປງນະໂຍບາຍ

ນະໂຍບາຍສະບັບນີ້ເປັນຂໍ້ມູນປະຈຸບັນ ໃນວັນທີ່ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ຕາມທີ່ລະບຸຂ້າງຕົ້ນ ພວກເຮົາອາດປ່ຽນແປງແກ້ໄຂນະໂຍບາຍນີ້ເປັນຄັ້ງຄາວ. ດັ່ງນັ້ນ, ຕ້ອງມັ່ນກວດເຊັກນະໂຍບາຍນີ້ເປັນໄລຍະ.

4. ການສົ່ງຂໍ້ຄວາມ / ການແຈ້ງເຕືອນ

ພວກເຮົາອາດສົ່ງຂໍ້ຄວາມ ຫຼື ການແຈ້ງເຕືອນ ໄປຫາອຸປະກອນຂອງທ່ານ ເພື່ອປະຊາສຳພັນຂ່າວສານ, ສະຖານະການຈອງ, ການສາກ, ການຈ່າຍເງິນ. ທ່ານສາມາດຍົກເລີກ ການສົ່ງຂ່າວສານເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ດ້ວຍການຕັ້ງຄ່າການແຈ້ງເຕືອນໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານໄດ້.

5. ໄລຍະເວລາໃນການເກັບຮັກສາຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ

EGAT ຈະເກັບຮັກສາຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານໃນໄລຍະເວລາເທົ່າທີ່ຈຳເປັນຢ່າງເໝາະສົມ ເພື່ອໃຊ້ຕາມຈຸດປະສົງທີ່ EGAT ແຈ້ງແກ່ທ່ານຕາມນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວສະບັບນີ້ ແລະ ເພື່ອປະຕິບັດຕາມທີ່ກົດໝາຍກຳນົດ ແລະ ຂໍ້ບັງຄັບອື່ນໆ. EGAT ອາດເກັບຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວດົນຂື້ນຖ້າຈຳເປັນ ແລະ/ຫຼື ສາມາດກະທຳໄດ້ໂດຍຊອບດ້ວຍກົດໝາຍ.

6. ສິດຂອງທ່ານໃນຖານະເຈົ້າຂອງຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ

ພາຍໃຕ້ບົດບັນຍັດຂອງກົດໝາຍ ແລະ ຂໍ້ຍົກເວັ້ນຕາມກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໂດຍມີລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມດັງນີ້:

6.1 ທ່ານອາດມີສິດໃນການເຂົ້າເຖິງ ຫຼື ຂໍຮັບສຳເນົາຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວທີ່ທາງ EGAT ເກັບຮວບຮວມ, ນຳໃຊ້ ຫຼື ເປີດເຜີຍ.

6.2 ທ່ານມີສິດໃນການຂໍໃຫ້ມີການດຳເນີນການແກ້ໄຂຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວທີ່ EGAT ໄດ້ເກັບຮວບຮວມ ນຳໃຊ້ ຫຼື ເປີດເຜີຍ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ເປັນປະຈຸບັນ ສົມບູນ ແລະ ບໍ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມເຂົ້າໃຈຜິດ.

6.3 ທ່ານອາດມີສິດຂໍຮັບຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວທີ່ EGAT ມີ ກ່ຽວກັບທ່ານ ໃນຮູບແບບທີ່ມີການຈັດລະບຽບແລ້ວ ແລະ ສາມາດອ່ານໄດ້ໃນຮູບແບບອີເລັກໂທນິກ ແລະ ເພື່ອສົ່ງ ຫຼື ໂອນຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວດັ່ງກ່າວໄປຍັງຜູ້ຄວບຄຸມຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວອື່ນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຖ້າຫາກການໃຊ້ສິດຂອງທ່ານລະເມີດສິດ ຫຼື ເສລີພາບຂອງບຸກຄົນອື່ນ, EGAT. EGAT ສາມາດພິຈາລະນາໃນການປະຕິເສດຄໍາຂໍຂອງທ່ານໄດ້.

6.4 ທ່ານອາດມີສິດຄັດຄ້ານການເກັບຮວບຮວມ, ນຳໃຊ້ ຫຼື ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານໄດ້. ທັງນີ້, ເປັນໄປຕາມກົດໝາຍທີ່ກຳນົດ ລວມທັງທ່ານອາດມີສິດຂໍໃຫ້ລະງັບການໃຊ້ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານບາງກໍລະນີ.

6.5 ທ່ານອາດຖອນຄວາມຍິນຍອມສຳລັບວັດຖຸປະສົງທີ່ທ່ານເຄີຍໄດ້ໃຫ້ຄວາມຍິນຍອມ EGAT ຈັດເກັບ, ນຳໃຊ້ ຫຼື ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ ສໍາລັບຈຸດປະສົງດັ່ງທີ່ກ່າວມາຂ້າງຕົ້ນ.

6.6 ເຈົ້າອາດມີສິດຂໍໃຫ້ EGAT ດຳເນີນການລົບ, ທຳລາຍ ຫຼື ເຮັດໃຫ້ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ ທີ່ທາງ EGAT ໄດ້ຈັດເກັບຮວບຮວມ, ນໍາໃຊ້ ຫຼື ເປີດເຜີຍ ກາຍເປັນຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ສາມາດລະບຸຕົວຕົນທ່ານໄດ້.ເວັ້ນແຕ່ຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວນັ້ນ ເປັນໄປເພື່ອປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ ຫຼື ເພື່ອກໍ່ຕັ້ງສິດຮຽກຮ້ອງຕາມກົດໝາຍ ເພື່ອການປົກປ້ອງສິດຕາມກົດໝາຍ.

6.7 ທ່ານອາດມີສິດໃນການຮ້ອງຮຽນຕໍ່ໜ່ວຍງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຖ້າຫາກທ່ານເຊື່ອວ່າການຈັດເກັບຮວບຮວມ, ນຳໃຊ້ ຫຼື ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານນັ້ນບໍ່ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ ຫຼື ບໍ່ເປັນໄປຕາມກົດໝາຍຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ.

ຖ້າຫາກທ່ານມີຄວາມປະສົງຢາກໃຊ້ສິດໃດໆ ໃນຖານະເຈົ້າຂອງຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວທີ່ລະບຸໃນສ່ວນນີ້ ທ່ານສາມາດຕິດຕໍ່ EGAT ຫຼື ເຈົ້າໜ້າທີ່ຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງ EGAT ທີ່ ການໄຟຟ້າຝ່າຍຜະລິດແຫ່ງປະເທດໄທ ເລກທີ່ 53, ໝູ່ 2, ຖະໜົນຈະຣັນສະນິດວົງ, ຕຳບົນບາງກຣວຍ, ອຳເພີບາງກຣວຍ, ນົນທະບູຣີ, ປະເທດໄທ 11130 ຫຼື http://elexaev.com and/or Email: egatproventure.ev@gmail.com.

7. ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

ຖ້າຫາກທ່ານມີຄວາມປະສົງຢາກໃຊ້ສິດ ຫຼື ຂໍ້ສົງໄສທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານພາຍໃຕ້ນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວສະບັບນີ້ ທ່ານສາມາດຕິດຕໍ່ EGAT ຫຼື ເຈົ້າໜ້າທີ່ຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງ EGAT ທີ່ ການໄຟຟ້າຝ່າຍຜະລິດແຫ່ງປະເທດໄທ ເລກທີ່ 53, ໝູ່ 2, ຖະໜົນຈະຣັນສະນິດວົງ, ຕຳບົນບາງກຣວຍ, ອຳເພີບາງກຣວຍ, ນົນທະບູຣີ, ປະເທດໄທ 11130 ຫຼື http://elexaev.com and/or Email: egatproventure.ev@gmail.com.

http://elexaev.com and/or Email: egatproventure.ev@gmail.com