ขั้นตอนการนำ Mobile Application เข้า App Store / Play Store / EGAT Enterprise App Store ในนามของ กฟผ.

ติดต่อผู้ดูแลระบบ :
กองพัฒนาระบบสายงานกลาง
ฝ่ายจัดการและพัฒนาระบบระบบดิจิทัล (อจท.)
โทร. 64433